Pohjantikka (Picoides tridactylus)

Photo(s) Markku Ruuskanen

Koiras

Koiras

Koiras

Koiras